Bleazard Family Tree

Hopwood Family Members
Name Details
Ann Hopwood b. 1777   Newton, Slaidburn, Yorkshire. 
c. 1777   St Andrews Church, Slaidburn, Yorkshire 
d. 1833   Newton, Slaidburn, Yorkshire 
James Hopwood b. 1741   Clitheroe, Lancashire.